การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์
สรุปปัญหาที่พบในการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียม ของ กยท. แบบไร้เอกสาร (ตรวจ 100 %)

วันที่ 30 พ.ค. 2559
 
        ในการส่งยางออกนอกราชอาณาจากนั้น สินค้ายางพารามีหน่วยงานหลักที่ควบคุมจำนวน 2 หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และทั้ง 2 หน่วยงานได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า เพื่อตรวจใบอนุญาต 100% อย่างเป็นทางการแล้ว ดังนั้น การขอใบอนุญาตจากทั้ง 2 หน่วยงาน ผู้ส่งออกจะต้องทำการระบุข้อมูลในการขอใบอนุญาตให้ตรงกัน มิฉะนั้นกรมศุลกากรจะไม่สามารถออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกได้
         
         ข้อมูลที่พบว่าเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้งในการระบุข้อมูลในใบรับค่าธรรมเนียม ของ กยท. เปรียบเทียบกับข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และข้อมูลใบผ่านด่าน ของ กรมวิชาการเกษตร
 

  

ข้อมูล

สาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

1

เลขที่ใบอนุญาต
(License No.)

- ระบุเลขที่ใบอนุญาตผิด
- มีการใส่คำว่า เลขที่ใบรับเงิน, ลว., ลงวันที่, ใบเสร็จกองทุน เป็นต้น
 

ให้ทำการระบุเฉพาะข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตเท่านั้น เช่น "ERC19014-59/40723”

2

หน่วยของปริมาณ
(Quantity Unit)

- ข้อมูลหน่วยของปริมาณที่ขออนุญาตในใบผ่านด่าน และการขอชำระค่าธรรมเนียมไม่ตรงกัน
ตัวอย่าง
- ใบผ่านด่าน ระบุหน่วยของปริมาณ : KGM
- ใบชำระค่าธรรมเนียม ระบุหน่วยของปริมาณ : BL
 

- หากพบว่าข้อมูลใน "ใบผ่านด่าน” ไม่ถูกต้อง: ติดต่อ กรมวิชาการเกษตร

- หากพบว่าข้อมูลใน "ใบรับค่าธรรมเนียม” ไม่ถูกต้อง: ติดต่อ การยางแห่งประเทศไทย เพื่อยกเลิก และขอคืนเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นจึงจัดทำใบรับค่าธรรมเนียมฉบับใหม่อีกครั้ง

3

รหัสพิกัด
(Tariff Code)

- ข้อมูลรหัสพิกัดที่ขออนุญาตในใบผ่านด่าน และการขอชำระค่าธรรมเนียมไม่ตรงกัน
 

4

เลขที่บัญชีราคาสินค้า
(Invoice No.)

- จำนวนการเคาะเว้นวรรคไม่ตรงกัน
ตัวอย่าง TSD 083/2016 และ TSD 083/2016

- พิมพ์เครื่องหมายต่างๆ เช่น "/”, "-", "_” ไม่ตรงกัน
ตัวอย่าง YR/16-012 และ YR16-012
 
 
 
*** ข้อมูลที่ระบุในใบรับชำระค่าธรรมเนียม (การยางแห่งประเทศไทย),
ใบผ่านด่าน (กรมวิชาการเกษตร) และใบขนสินค้าขาออก (กรมศุลกากร) จะต้องตรงกัน ***
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์