การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
คณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภูมิภาค ประชุมครั้งที่ 30 ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 1 มี.ค. 2560

          ตามที่พล.อ. เฉลิม ฉัตรเฉลิม ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้อนุมัติคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Dorsett เมือง Putrajaya ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยนางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ เศรษฐกร 8 นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล นักวิทยาศาสตร์ 8 นอกจากนี้มีผู้แทนจากสมาคมน้ำยางข้นและสมาคมยางพาราไทย ร่วมกับผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย รวม 20 ท่าน นำโดยดร.สุธี อินทรสกุล ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาด RRM ให้กับสถาบันเกษตรกรที่ได้สมัครเป็นสมาชิก RRM ไว้แล้ว รายละเอียดดังนี้
           ในคราวประชุม EGERRM ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้ประเทศไทยนำเสนอรูปแบบและวิธีการซื้อขายยาง โดยไทยจะใช้โปรแกรมซื้อขายยางอิเลคทรอนิกส์ที่ กยท.เป็นผู้พัฒนา เนื่องจากหากใช้โปรแกรมซื้อขายยางของ ICDX จากประเทศอินโดนีเซียที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จะต้องนำเสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบก่อนซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจึงจะทราบผล โดยผู้แทน RRM ประเทศไทยได้รายงานผลการดำเนินงานการแต่งตั้งคณะทำงานตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคในการทำหน้าที่ให้การบริหารตลาด RRM และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 250คณะทำงาน RRM ประเทศไทยได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาด RRM ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ซึ่งมีสถาบันเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน GMP จาก กยท. ที่สมัครเป็นสมาชิกของตลาด RRM ประกอบด้วยชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ บริษัทพัทลุงแอโกร เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด เข้าร่วมศึกษารายละเอียดกฎ ระเบียบตลาด ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก และทดลองการใช้โปรแกรมซื้อขายยางอิเลคทรอนิกส์
           และเพื่อให้การดำเนินการตลาด RRM ของ TIM (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) สามารถดำเนินการกำหนดทิศทางและการประชาสัมพันธ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ประธาน จึงให้ RRM ประเทศไทยเปิดดำเนินการซื้อขายภายในประเทศในวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยราคาเสนอซื้อเสนอขายที่แสดงในเวปไซต์เป็นดอลลาร์สหรัฐ และหากมีการจับคู่สัญญาเป็นผู้ซื้อผู้ขายในประเทศ จะคำนวณกลับเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย ณ วันชำระค่าสินค้าและหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งออกเป็นราคาหน้าโรงงาน โดยในระยะแรกตลาด RRM ประเทศไทยจะผลักดันให้มีการซื้อขายยางในประเทศโดยสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติรับรองโรงงานจำนวน 6 โรง ที่มีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 2,000ตันต่อเดือน จะได้นำยางเสนอขายยางในตลาด RRM ได้ต่อไป
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์