การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เดินหน้ากับการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP ทางภาคอีสานรุ่นแรกในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มหนองแดงพัฒนา (6/06/60)

วันที่ 7 มิ.ย. 2560

           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP สำหรับเกษตรกร ณ กลุ่มหนองแดงพัฒนา อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้การใช้กรดจับตัวยาง ระบบกรีด การดูแลจัดการสวนยาง การผลิต การเก็บเกี่ยว การประเมินเนื้อยางแห้ง ตลอดจนการจัดเก็บและการขนส่งที่ถูกวิธี เพื่อที่ให้ได้ยางที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นวัตถุดิบที่รองรับกับการผลิตยางเครพหรือยางแท่ง พร้อมส่งให้กับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวัตถุดิบเกรด premium
           กลุ่มที่ได้ผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ของกยท. จะได้ทำการติดตามเพื่อให้ผู้นำเกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยให้ได้มาตรฐานตามระบบควบคุมคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้ หากสามารถปฏิบัติตามหลัก GAP ได้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางจะออกใบรับรองให้ โดยมีอายุการรับรอง 1 ปี และจะมีการติดตามเป็นระยะ ๆ เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรเองจะได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ทั้งคุณภาพยาง สิ่งแวดล้อม ช่องทางการจำหน่าย โดยที่เกษตรกรสามารถขยายผลให้กับเกษตรกรท่านอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและราคาได้อย่างแน่นอน
           สำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ ได้วางแผนการอบรมไว้ 10 กลุ่ม ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และ จังหวัดมหาสารคาม โดยทางภาคอีสานตอนบนได้ตั้งเป้าราวต้นเดือนกันยายน 2560 จำนวน 10 กลุ่ม เช่นกันและคาดว่าจะมีเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่า 50 ราย โดยสามารถขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึ้นอีกต่อไป
         
      เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
      ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์