การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ประกาศ
ประกาศจัดสรรทุนวิจัย

วันที่ 24 ก.พ. 2561
 

          

          การยางแห่งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนองานวิจัย ที่มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ของ กยท. ประกอบด้วย

          1. ยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศไทย

          - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการวิจัยเรื่องของการหารายได้จากการประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ ลดค่าใช้จ่ายและปรับโครงสร้างหนี้
          - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้จะต้องสร้างกลไกเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคายาง สามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงยางพาราทั้งหมด
          - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต เป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การถ่ายทอดงานวิจัยยาง รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา
          - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์ให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และการหลอมรวมเพื่อการเป็นหนึ่ง
 
          2. ยุทธศาสตร์ยางพาราแห่งชาติ
 
          -ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการผลิตยางพาราอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกระบวนการของผลผลิตต้นน้ำ กลยุทธที่ใช้จะต้องมีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ สามารถบริหารจัดการแปลงปลูกแบบผสมผสาน ลดผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแกละเก็บเกี่ยวของอุสาหกรรมต้นน้ำ 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาตุณสมบัติวัตถุดิบยางพารา ซึ่งเป็นกระบวนการของผลผลิตกลางน้ำ กลยุทธ์ที่ใช้จะต้องพัฒนาศักยภาพแปรรูปยางขั้นต้นและขั้นกลา พัฒนาทางเลือกของเกษตรกรและสถายันเกษตร สนับสนุนการวิจัยด้านการปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลยางธรรมชาติ
          - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราา เป็นกระบวนการของผลผลิตปลายน้ำ เน้นกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิต สามารถเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบยางพาราในปริมาณมากหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามาก รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่จากสารที่ไม่ใช่น้ำยางรวมทั้งเมล็ดหรือส่วนอื่นๆของยางพารา 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเชิงนโยบายและรายกลุ่มอุตสาหรรมเป้าหมาย เป็นกระบวนการระดับคลัสเตอร์ มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษามาตรการเพื่อกำหนดนโยบายของภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาศูนย์ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ทบทวนกฎหมายหรือระเบียบต่างให้เอื้อต่อการผลิต ศึกษาขยายตลาดการส่งออก ศึกษาผลกระทบของปัจจัยภายนอกประเทศต่อนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอุตสาหกรรมยางตามกลุ่มเป้าหมาย
          - ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสนับสนุนปัจจัยประกอบการวิจัยและพัฒนา กลยุทธ์ในการดำเนินงานต้องสามารถจัดตั้งเครือข่ายขององค์กรวิจัย องค์กรทุนวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์จากยางพารา สามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย สร้างและพัฒนายุคลากรด้านการวิจัยในสาขายางและวัสดุที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนายางพารา
 
          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมข้อเสนองานวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย E-mail : researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. ตามแบบนำเสนอโครงการการยางแห่งประเทศไทย กนผ.2 แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ
 
         
 
 
หัวข้อ
Download
ประกาศกยท. จัดสรรทุนส่งเสริมการวิจัย
แบบฟอร์ม กนผ.2
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์