การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) (30/05/62)

วันที่ 31 พ.ค. 2562

         ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 การยางแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา อินเดีย บังคลาเทศ พม่า ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ เวีนดนาม และประเทศไทย จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนห่วงโซ่อุปทานของแต่ละประเทศสมาชิกและสำรวจความเป็นไปได้เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเข้าใจถึงราคาที่ขายได้ วันแรกของการสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรมเซนทารา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา วันที่สอง ศึกษาดูงาน ณ สวนผสมผสานพันธุกรรมพืชลำสินธุ์ อ. ศรีนครินทร์ กลุ่มเกษตรกรบ้านแพรกหา อ. ควนขนุน และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางพัทลุง จำกัด อ. ป่าบอน จ. พัทลุง และวันที่สาม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา และสรุปการจัดสัมมนา ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศสมาชิกได้เห็นความก้าวหน้าการยกระดับคุณภาพเกษตรกรชาวสวนยางของแต่ละประเทศ ระบบการขนส่ง และเส้นทางสู่ภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต สร้างความยั่งยืน การรักษาสิ่งแวดล้อมและมีระบบการทวนสอบกลับได้
 เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์