กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ English Version W3C
คณะผู้บริหาร สกย. ส่วนภูมิภาคตะวันออก
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี (สกย.จ.จบ.)
โทร : 0-3931-1296 โทรสาร: 0-3932-2192
E-mail : orfcha1@rubber.mail.go.th
 

นายประกอบ มังกร
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี (ผอ.สกย.จ.จบ.)
โทรศัพท์ : 0-3931-1296, 08-9245-0852
อีเมล : prakob@rubber.mail.go.th
 
 

นายวิจิตร โกษาคาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด (ผช.ผอ.สกย.จ.)
โทรศัพท์ : 0-3931-1296, 08-1931-4014
อีเมล : vijit.k@rubber.mail.go.th

นางพรทิพย์ แข่งขันดี
หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป (ห.สบท.)
โทรศัพท์ : 0-3931-1296 , 08-1931-4530
 
 

 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง (สกย.จ.รย.)
โทร : 0-3861-1246 โทรสาร: 0-3861-1368
E-mail : orfray1@rubber.mail.go.th
 

นายไกรสร นนทเกษม
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง (ผอ.สกย.จ.รย.)
โทรศัพท์ : 0-3862-1348, 0-3861-4701 ต่อ 102, 0-3861-1246, 08-9245-0853
อีเมล : kraisorn@rubber.mail.go.th
 
 

นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด (ผช.ผอ.สกย.จ.)
โทรศัพท์ : 0-3861-1246 , 0-3861-4701 ต่อ 108, 08-1931-6569

นางซูซาน โภคสวัสดิ์ 
หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป (ห.สบท.)
โทรศัพท์ : 0-3861-1246 ,0-3861-4701 ต่อ 103
อีเมล : susan.p@rubber.mail.go.th
 

 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด (สกย.จ.ตร.)
โทร : 0-3959-3224 โทรสาร: 0-3959-3322
E-mail : orftra1@rubber.mail.go.th
 

นายชำนาญ กลิ่นหอมยืน
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด (ผอ.สกย.จ.ตร.)
โทรศัพท์ : 0-3959-3224 ต่อ 14, 08-1839-9834
อีเมล : chamnan.g@rubber.mail.go.th
 
 

นายสุขสวัสดิ์ วงศ์โสภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด (ผช.ผอ.สกย.จ.)
โทรศัพท์ : 0-3959-3224 ต่อ 15, 08-1931-9057 

นางวัฒนา โกษาคาร
หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป (ห.สบท.)
โทรศัพท์ : 0-3959-3224 ต่อ 13 ,08-1932-0951
อีเมล : wattana.k@rubber.mail.go.th
 
 

 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สกย.จ.ฉช.)
โทร : 0-3851-3602 โทรสาร: 0-3851-3603
E-mail : orfccs1@rubber.mail.go.th
 

นายสถิตย์ พานิชกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผอ.สกย.จ.ฉช.)
โทรศัพท์ : 0-3851-3602, 08-1932-2043
อีเมล : sathit.p@rubber.mail.go.th
 
 

นายวีระพันธ์ ด้วงแป้น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด (ผช.ผอ.สกย.จ.)
โทรศัพท์ : 0-3898-1787, 08-1934-9317

นายชนะ กำเนิด
หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป (ห.สบท.)
โทรศัพท์ : 0-3851-3602, 09-0880-5104
อีเมล : chana.k@rubber.mail.go.th