คำขอชำระเงินสงเคราะห์
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
พ.ศ. 2503
__________________________

วันที่   เปิดปฏิทิน

ข้าพเจ้า      ประสงค์จะส่งยางออกนอกราชอาณาจักรผ่าน

ด่านศุลกากร ไปยัง      โดยพาหนะ      ดังต่อไปนี้

ชนิด      น้ำหนัก     กิโลกรัม

น้ำหนัก(ตัวอักษร)   

ข้าพเจ้าขอชำระเงินสงเคราะห์ตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฉบับที่      ลงวันที่      เดือน      พ.ศ.      ในอัตรากิโลกรัมละ บาท

รวมเงินทั้งสิ้น      บาท (ตัวอักษร)      โดย

ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร (เงินสด)
ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร (แคชเชียรร์เช็ค)
KTB online (บุคคลธรรมดา)
KTB corporate online (นิติบุคคล)
Invoice   / - - * รูปแบบการบันทึก Invoice AAAAAA/DD-MM-YY