ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่เท่าไหร่?

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ล่าสุด

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดของภาครัฐที่มีการกำหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทำการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดโดยรอบนี้นอกจากจะมีการตรวจคุณสมบัติของตัวผู้ลงทะเบียนแล้วยังต้องมีการตรวจคุณสมบัติของครอบครัวผู้ลงทะเบียนด้วย เพื่อเป็นการคัดกรอกให้ได้ผู้ที่เหมาะสมกับโครงการมากที่สุดและเป็นการปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดใหม่ด้วย โดยได้เริ่มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 นั้น สำหรับในปี 2566 นี้ มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสามารถเช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา จากการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดและสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 จากการอัพเดทประกาศ ข่าวล่าสุดในเว็บไซต์โครงการ มีประกาศล่าสุดที่เป็นการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฉบับที่ 52/2566 วันที่ประกาศคือวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 14,596,820 ราย และข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดก็แจ้งด้วยว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 11,383,700 ราย ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีจำนวนทั้งสิ้น 1,122,950 ราย

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเรื่องการอุทธรณ์

นอกจากประกาศบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแจ้งยอดผู้ผ่านเกณฑ์แล้วยังได้มีเรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยจากการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เช็คผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน หากตรวสอบแล้วผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาว่าสถานะบัตรไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนสามารถจะทำการยื่นอุทธรณ์ได้ โดยการอุทธรณ์จะสามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th จากวิธีนี้จะทราบผลการพิจารณาว่าข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์ตรงจุดไหนและจะได้ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณา หลังจากทำการยื่นอุทธรณ์ทางออนไลน์เสร็จให้คุณไปติดต่อกับหน่วยงานผู้พิจารณาคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อทำการขอแก้ไขข้อมูลบัตรให้ถูกต้อง ส่วนอีกช่องทางที่ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งไว้คือ การอุทธรณ์ผ่าน หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานคลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยการขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการกดอุทธรณ์ให้ ต้องไปติดต่อหน่วยงานทำตามวันและเวลาของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก หากผู้ลงทะเบียนอุทธรณ์ตามประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถไปทำได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนได้ การแก้ไขสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการอุทธรณ์ต้องทำให้เสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องการยืนยันตัวตน

ตามประกาศของกระทรวงการคลังยังมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตน จึงได้แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสามารถทำได้ถึง 3 ทางได้แก่ทางเว็บไซต์ ทางหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 แห่ง และสามารถทำได้ทางโทรศัพท์ เมื่อตรวจรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามวิธีการทั้ง 3 ทางของประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วผ่านเกณฑ์ คุณจะต้องทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นก่อน ถึงจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโดยการยืนยันตัวตนนั้นสามารถทำได้เลยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา ให้ทำการยืนยันตัวตนผ่านธนาคาร 3 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการไปเรื่อย ๆ ไม่กำหนดวันสิ้นสุด ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2 ธนาคารนี้จะให้บริการแค่ 180 วัน คือ 1 มีนาคม – 27 สิงหาคม 2566 และต้องไม่ลืมว่าการไปยืนยันตัวตามประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารนั้นจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) เท่านั้น หากยังไม่มีจะต้องไปดำเนินการจัดทำบัตรให้เรียบร้อยก่อนและนอกจากนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิจากประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ ผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลยประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเรื่องสวัสดิการที่จะได้รับ

ตามประกาศล่าสุดของกระทรวงการคลัง สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผ่านทางบัตรประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสวัสดิการที่จะได้รับตามประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฉบับนี้แน่นอนแล้ว คือ วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดหรือร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยวงเงินตามประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองนี้ จะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น.ของทุกวัน วงเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะรวม จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา 00.30 น.ของวันที่ 1 เมษายน 2566 เงินช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาค่าน้ำค่าไฟตามประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และเงินอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิตามประกาศบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำค่าไฟได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์หรือหน่วยงานผู้ให้บริการในพื้นที่

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 10/02/2023 by อาจารย์กู้เงิน