สถาบันการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด: สถาบันการเงินของสหกรณ์ที่นครศรีธรรมราชเมือง