การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

เกี่ยวกับ กยท.
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 2563

วันที่ 6 ม.ค. 2563

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ
(ประธานกรรมการ)
 
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรรมการ)
 
นายเจริญ นาคะสรรค์
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(กรรมการ)
 
นายพีระพันธ์ เหมะรัต
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
(กรรมการ)
 
นายนที ขลิบทอง
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)
 
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(กรรมการ)
 
-ว่าง-
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
 (กรรมการ)
 
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)
 
นายสังข์เวิน ทวดห้อย
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)

นายสง่า ขันคำ
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)

นายสุนทร รักษ์รงค์ 
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)

นางสาวอรอนงค์ อารินวงค์
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า
(กรรมการ)

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง
(กรรมการ)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์