การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การขึ้นทะเบียนเกษตรกร >> การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 9 ต.ค. 2558
 
ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
 
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง”กองทุนพัฒนายางพารา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์ได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย
 
ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
 
1. สามารถขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือ เพื่อการปลูกแทน (เงินสงเคราะห์สวนยางเดิม)
2. สามารถขอรับการส่งเสริม ในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพารา/ไม้ยาง ตามวิธีการที่ กยท. กำหนด
3. ได้รับการจัดสวัสดิการ ตามที่ กยท. กำหนด
4. ได้รับความช่วยเหลือจาก กยท. ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
 
เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เอกสารสำหรับขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
เจ้าของสวนยาง
เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางในที่ดินนั้น
ไม่ว่าจะกรีดเองหรือจ้างกรีด
 
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง
-แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง คบก. 1
-เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
-หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ตัวแทนดำเนินการ คบก. 4
 
เอกสาร
แบบ คบก. 1
แบบ คบก. 4
ผู้เช่าสวนยาง
เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่มีชื่ออยู่
ในเอกสารหลักฐานที่ดิน
แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น
เนื่องจากได้ทำสัญญาเช่าที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน
ต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น
 
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง
-แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง คบก. 1
-เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
-สัญญาเช่าที่ดิน
-หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ตัวแทนดำเนินการ คบก. 4
 
เอกสาร
แบบ คบก. 1
แบบ คบก. 4
ผู้ทำสวนยาง
เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่มีชื่ออยู่
ในเอกสารหลักฐานที่ดิน
แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น
เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิต
จากสวนยางนั้น
 
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง
-แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง คบก. 1
-เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
-หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน คบก.  3
-หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ตัวแทนดำเนินการ คบก. 4
 
เอกสาร
แบบ คบก. 1

แบบ คบก. 3
แบบ คบก. 4
คนกรีดยาง
เป็นผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่ง
จากผลผลิตตามสัดส่วน
และตามจำนวนที่กรีด
โดยผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร
ชาวสวนยางแล้ว
คนกรีดยางจะต้องไม่เป็น เจ้าของสวนยาง หรือ
ผู้ทำสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย
 
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง
-แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง คบก. 2
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 
 
เอกสาร
แบบ คบก. 2

 
หมายเหตุ
1. กรณีเป็นผู้เยาว์เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตาม แบบ คบ.ก 5
2. หนังสือมอบอำนาจ คบ.ก 4 ต้องปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
 
สถานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม)
วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่
การยางแห่งประเทศไทย 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02433 2222 โทรสาร 024336490

หัวข้อ
Download
แบบ คบก. 1
แบบ คบก. 2
แบบ คบก. 3
แบบ คบก. 4
แบบ คบก. 5
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์