กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ English Version W3C
ประกาศ

webboard
Recruitment
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
ถามมา-ตอบไป (Q & A)กับ เกาะติดความคืบหน้าของ กยท.ออกอากาศเทปแรกทาง web streaming (11/07/2556)
คณะผู้บริหาร สกย.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย (27/06/2556)
กษ. และ สกย.เตรียมความพร้อม ตั้งทีมงาน ศึกษาและทบทวน ทรัพยากรทุกด้านขององค์กร รองรับการยางแห่งประเทศไทย (26/06/2556)
สรุปผลการประชุมสัมมนาและนิทรรศการงานยางพาราอาเซียน 2013 (19/04/2556)
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ....ฉบับ เสนอวุฒิสภาพิจารณา (25/03/2556)
ร่าง พรบ.การยางฯ ผ่านเวทีสภาฯ ติดตามในวุฒิสภาต่อไป [ 08 มีนาคม 2556 ] (08/03/2556)
กรรมาธิการวิสามัญ นัดพิเศษ ทบทวนร่าง พรบ.การยางฯ ย้ำ ความหมาย ยางพาราอีกครั้ง (27/02/2556)
ยางเป็นข่าว 1 ก.พ. 56 (01/02/2556)
     
ประกาศ ข่าวยางพารา ธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา  เกษตรกรสถาบันเกษตรกร

ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดของอาคารจอดรถ (04/04/2557)
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมค่าติดตั้ง ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกระบี่ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ (03/04/2557)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (03/04/2557)
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (31/03/2557)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) Notebook ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 (28/03/2557)
ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) (27/03/2557)
     
แบบฟอร์มการชำระเงินสงวนลิขสิทธิ์ 2555 - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund) เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์