การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
ประกาศ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
วิธีปฎิบัติชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม (23 ก.ค. 2561)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ พ.ศ.2560 (1 ส.ค. 2560)
รายชื่อสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (3 ส.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการคืนเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (14 ก.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การกำกับดูแลผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558 (14 ก.ค. 2558)
แบบฟอร์ม ง.ส. 1 (23 มิ.ย. 2558)
แบบฟอร์ม ง.ส. 2 (22 มิ.ย. 2558)
แบบฟอร์ม ง.ส. 3 (22 มิ.ย. 2558)
แบบฟอร์ม ง.ส. 4 (22 มิ.ย. 2558)
แบบฟอร์ม ง.ส. 5 (22 มิ.ย. 2558)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง ยกเลิกการยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ณ สำนักงาน และกำหนดให้ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์และชำระเงินสงเคราะห์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว (5 มิ.ย. 2558)
ประกาศข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยวิธีการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการคืนเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖ (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (เพิ่มเติม) (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (8 ธ.ค. 2557)
วิธีปฏิบัติในการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการชำระเงินสงเคราะห์ (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การบันทึกข้อมูลใบรับเงินสงเคราะห์ในใบขนสินค้าขาออก (8 ธ.ค. 2557)

หน้า : [1]
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์